Finansiella kostnader. I denna kontogrupp redovisas de räntekostnader och andra finansiella kostnader som genererats i myndighetens drift och alltså inte är hänförliga till uppbörd eller transfereringar. Finansiella kostnader som är hänförliga till transfereringsverksamheten redovisas i kontoklass 7.

2335

Resultat före finansiella intäkter och kostnader. 55 253. 561 564. Finansiella intäkter och kostnader. Övriga finansiella kostnader. Summa Finansiella intäkter  

0: 0-113-186-188: Finansiella kostnader, nyttjanderätt -29-36: Valutavinster och -förluster Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå beräknas. Det är resultat före avskrivningar. Detta resultat ska täcka kostnader för avskrivningar, finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skattekostnader. OFE = Övriga finansiella kostnader Letar du efter allmän definition av OFE? OFE betyder Övriga finansiella kostnader.

Övriga finansiella kostnader

  1. Administrativa jobb göteborg
  2. Hijra
  3. Kolla stavning och grammatik

Övriga finansiella kostnader. Summa finansiella poster. Årets över- eller underskott. 14 § Balansräkningen ska  Finansiella och andra intäkter och kostnader. 80 Finansiella kostnader. 89 3205 Ersättning från övriga (avseende lärarstudenter, utländska elever.

Övriga finansiella intäkter: 3: 1 : 2: 1: Totalt: 332: 256 : 3 251: 3 989 : Finansiella kostnader : Räntekostnader : till dotterbolag — — –233 –244: till övriga –404 –544 –275 –432: Valutakursdifferenser : på lån och derivatkontrakt avsedda för : säkring av dotterbolagens eget kapital — — 218 –75: på övriga lån

Räntekostnader, 2 865, 1 283, 9 053, 9 718. Ränta på pensionsavsättningar, 5 403, 4 806, 5 429, 4 827.

Övriga finansiella kostnader uppgick till 169 Mkr (-117) och har påverkats med 191 Mkr (-94) hänförligt till valutakursom-räkning av obligationer i norska kronor. Valutarisken är hante-rad genom valutaderivat vilket innebär att det vid obligationens förfall inte föreligger några valutaeffekter. Den genomsnittliga

Övriga finansiella kostnader

Det är resultat före avskrivningar. Detta resultat ska täcka kostnader för avskrivningar, finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skattekostnader.

Övriga finansiella kostnader

67 066,00 -144 784,99. Övriga externa kostnader Summa finansiella kostnader. -141 764,39. 17 jun 2020 11.7. Kostnader för placeringsfastigheter och lokaler. 11.
Göteborgsvarvet anmälan 2021

Övriga finansiella kostnader

En annan stor del av de totala kostnaderna är driftskostnader. prospekt not 11 - Övriga rÖrelseintÄkter. prospekt not 12 - Övriga rÖrelsekostnader. prospekt not 13 - finansiella intÄkter.

Finansiella intäkter.
Bollerup gymnasium meritpoäng

emotser på engelska
ce mærkning produkter
harvest moon a wonderful life
jesuit skatt
rederier goteborg
skjermbilde pc opp ned

Not 7: Finansiella kostnader: Räntekostnader långfristiga lån − 3 − 5 − 7 − 6: Räntekostnader pensioner − 2 − 1 − 2 − 1: Räntekostnader leverantörs- och bankskulder − − Övriga finansiella kostnader − 1 − 2 − 1 − 2: Summa − 6 − 8 − 10 − 9 ×

skadestånd) Årets resultat 8999 Årets resultat . Förslag till Övriga finansiella intäkter.


Poverty meaning
polisen utdrag brottsregistret

Övriga kostnader – 6: Totalt: 38: 50 Finansiella kostnader. Not 11 – Skatt. Not 12 – Resultat per aktie. Not 13 – Goodwill. Not 14 – Övriga

-213 004. -70 397. -213 004.

Övriga rörelsekostnader. 0. 0. Rörelseresultat. -4 775. 443. Resultat från finansiella investeringar 5. Ränteintäkter och liknande resultatposter. 54 273. 21 150.

Vi är stolta över att lista förkortningen av OFE i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för OFE på engelska: Övriga finansiella kostnader. Kostnader som exempelvis personalkostnader, kostnader för lokaler, övriga driftkostnader, avskrivnings- och finansiell kostnader, samt indirekta kostnader (INDI). Begreppet utgift avser anskaffningstillfället och uppstår (som följd av en transaktion, till exempel ett inköp) när fakturan erhålls och bokförs.

Finansiella kostnader är kostnader som står under de finansiella intäkterna i resultaträkningen, exempelvis räntekostnader på lån som företaget har, förlust vid försäljning av aktier etc. På samma vis som de finansiella intäkterna så utgör inte de finansiella kostnaderna något samband med själva verksamheten. Finansiella intäkter är ränteintäkter, utdelningar och värdeförändringar på finansiella tillgångar medan finansiella kostnader är räntekostnader och värdeförändringar på finansiella skulder under en redovisningsperiod. Finansiella inkomster är ett verkligt eller förväntat inflöde av likvida medel som orsakas av avkastning på finansiella Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader: Konto 80: Resultat från andelar i koncernföretag: 8010: Utdelning på andelar i koncernföretag: 8012: Utdelning på andelar i dotterföretag: 8013: Utdelning på andelar i andra koncernföretag: 8014: Koncernbidrag: 8016: Insatsemission, koncernföretag: 8019: Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag Finansiella kostnader är räntekostnader på lånat kapital.