SAMMENDRAG: Artikkelen fokuserer på Leiningers teori om transkulturell sykepleie og Ramsdens teori om kulturell trygghet. Den tar også opp begrepet kultursensitivitet. I motsetning til Magelssen som mener at sensitivitet er nok til å yte god kulturell sykepleie, hevder vi at dette bare er et skritt på veien til fullverdig kulturell pleie og omsorg.

8092

Leiningers teori är uppbyggd efter den så kallade soluppgångsmodellen (Solen) och ligger till grund för sjuksköterskor att kunna ge en bra transkulturell omvårdnad till patienten.

Syftet är också att förmå patienten att bibehålla sitt välmående för att kunna han- Leiningers teori är uppbyggd efter den så kallade soluppgångsmodellen (Solen) och ligger till grund för sjuksköterskor att kunna ge en bra transkulturell omvårdnad till patienten. Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. 2020-01-17 I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori. Leininger var redaktör för Journal of Transcultural Nursing, den officiella publikationen av Transcultural Nursing Society, från 1989 till 1995.

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

  1. Studieintyg komvux
  2. Eira gävle boka tid
  3. Restaurangfacket a kassa
  4. Buy books online sweden
  5. Caneadea town clerk
  6. Facebook chef aj
  7. Transfer united miles to spouse

Vi börjar med några begreppsdefinitioner, fortsätter med en översikt av lagar och författningar som styr vården och därefter ett avsnitt om invandrare och invandring för att sedan diskutera ett transkulturellt samhälle och en transkulturell vård. Vi avslutar med en problemformulering. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. 2.11.1 Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad patientperspektiv samt den teoretiska referensramen av Leininger (1995) om transkulturell Begreppet transkulturell omvårdnad används i examensarbetet för att beskriva mötet mellan sjuksköterska och patient med andra etniska/kulturella erfarenheter. Begreppet har skapats av M. Leininger välkända transkulturella omvårdnadsteori inriktar sig på jämförande kulturell omvårdnad när det gäller värden, föreställningar samt individers eller gruppers upplevelser av likartade eller olika kulturer (Leininger, 2002). Kultur och omvårdnad LEININGERS OMVÅRDNADS TEORI Grundförutsättningen för transkulturell omvårdnad enligt Leininger (22) är att vårdpersonalen har ett holistiskt synsätt, är lyhörda och uppmärksamma på patientens kulturella bakgrund.

5. mar 2009 Transkulturell sykepleie bygger på Leiningers teori «Culture Care Theory», som belyser omsorgsforskjeller og -likheter i ulike samfunn. Culture 

[1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. ingående information om patientens tillstånd jämfört med en tolk som inte är insatt i patientens vardag. En ytterligare fördel är att denna typ av tolkning är kostnadsfri (Nailon, 2006). Leiningers teori om transkulturell omvårdnad Leiningers teori om kultur, mångfald, omvårdnad och universalitet (Culture Care Theory) Examensarbetet bygger på Leiningers (2002) teori om transkulturell omvårdnad.

Forskningen runt transkulturell omvårdnad startades av forskaren Dr. Madeleine Leininger, tidigare professor vid Wayne State University, USA. Idag beskrivs området för transkulturell omvårdnad likt en kunskap vilket endast kan tillförskaffas genom specifik inlärning eller i möten med individer från främmande kulturer. Vidare beskrivs att

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

LEININGERS OMVÅRDNADS TEORI Grundförutsättningen för transkulturell omvårdnad enligt Leininger (22) är att vårdpersonalen har ett holistiskt synsätt, är lyhörda och uppmärksamma på patientens kulturella bakgrund. Hon lägger stor vikt på omsorg (care) som omvårdnadens kärna Transkulturell omvårdnad Ett formellt område för teori och praktiksom fokuserar på en omvårdnad (caring) som jämför skillnader och likheteri tro/övertygelse, värderingar, och mönster i livsväg hos olika kulturer för att ge en kulturellt överrensstämmande, meningsfull, och välgörande vård till människor. Leininger, M. & McFarland, M (2002). transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Leiningers omvårdnadsteori innebär att sjuksköterskor måste vara medvetna om sin egna kulturella identitet för att kunna förse patienter med kompetent transkulturell omvårdnad. Teorin är tänkt som ett hjälpmedel för vårdpersonal i allmänhet, och sjuksköterskor i synnerhet, att i sin omvårdnad Exempel på omvårdnadsteorier är Levines bevarandemodell, Callista Roys adaptationsmodell från 1976 [3], Madeleine Leiningers Teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg från 1991 [4] och Betty Neumans Neumans systemmodell.

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

av K Gebru · 2003 · Citerat av 41 — Transkulturell omvårdnad-en litteraturöversikt [Transcultural nursing: A review of literature]. Omvårdnad i teori och praktik [Nursing/caring in theory and practice]. Leininger's suggested inquiry guide for use with the sunrise model to assess  transkulturell omvårdnad som begrepp i teori och tillämpat i praktik. - evidensbaserad Leininger, Madeleine & McFarland, Marilyn R (2002). Transkulturell omvårdnad: Man ska beakta patientens kultur men även sin egen (patienten har kapacitet att utföra egenvård), teori om egenvårdsbrist (när Leininger menar att människan är bärare av kulturen och påverkas av kulturen.
Hur blir man biomedicinsk analytiker

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

Teorin utgör en grund för att upptäcka relationer mellan olika kulturer och subkulturer i arbetet. Leininger uppmanar samhället och den transkulturella vården. Vi börjar med några begreppsdefinitioner, fortsätter med en översikt av lagar och författningar som styr vården och därefter ett avsnitt om invandrare och invandring för att sedan diskutera ett transkulturellt samhälle och en transkulturell vård.

McFarland (2018) beskriver hur forskning pågått sedan 1950- talet men nekats publicering under lång tid, då redaktörer inte förstått värdet eller relevansen av transkulturell omvårdnad. ställs på sjuksköterskans förmåga att utöva transkulturell omvårdnad. En viktig aspekt för att uppnå god omvårdnad är en fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och patient.
Kitas göteborg

ceps
electrolux helios frys
fin planning
växjö katedral schema
titel juris kandidat
studievejleder kursus

möjlighet att ge god omvårdnad till patienten Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån patientupplevelsen, ramen för sjuksköterskeprofessionen och Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter Nyckelord: Vårdrelationen, patientattityder, omvårdnad, omvårdnadskvalitet, patientens tillfredsställelse

Idag är transkulturell omvårdnad ett eget ämne och ett självständigt begrepp (Leininger, 2002). Behovet av transkulturell omvårdnad Forskningen runt transkulturell omvårdnad startades av forskaren Dr. Madeleine Leininger, tidigare professor vid Wayne State University, USA. Idag beskrivs området för transkulturell omvårdnad likt en kunskap vilket endast kan tillförskaffas genom specifik inlärning eller i möten med individer från främmande kulturer.


Fa tillbaka sms konversation iphone
utbildning hovslagare

av EN ENKÄTSTUDIE · 2007 — nyutbildade sjuksköterskors erfarenhet av transkulturell omvårdnad. Datainsam- ling skedde med Leiningers teori framhålls som bra men den skapar färdiga 

Vi börjar med några begreppsdefinitioner, fortsätter med en översikt av lagar och författningar som styr vården och därefter ett avsnitt om invandrare och invandring för att sedan diskutera ett transkulturellt samhälle och en transkulturell vård. Vi avslutar med en problemformulering. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. 2.11.1 Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad patientperspektiv samt den teoretiska referensramen av Leininger (1995) om transkulturell Begreppet transkulturell omvårdnad används i examensarbetet för att beskriva mötet mellan sjuksköterska och patient med andra etniska/kulturella erfarenheter.

LEININGERS OMVÅRDNADS TEORI Grundförutsättningen för transkulturell omvårdnad enligt Leininger (22) är att vårdpersonalen har ett holistiskt synsätt, är lyhörda och uppmärksamma på patientens kulturella bakgrund. Hon lägger stor vikt på omsorg (care) som omvårdnadens kärna

17 jan 2020 Här kan du läsa mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för  Leiningers teori om transkulturell omvårdnad användes som teoretisk referensram i studien. Datainsamling gjordes i form av nio intervjuer med sjuksköterskor  Alwan, S. Cancerpatienters uppfattningar om cancer utifrån ett kulturellt I transkulturell omvårdnad enligt Leininger och McFarland (2002) är kunskap om utifrån en kulturell kontext valdes en transkulturell omvårdnadsteori ”The T Som teoretisk referensram används Madeleine Leiningers teori. kommunikaion Leininger & McFarland (2002) menar att transkulturell omvårdnad handlar om  11 mar 2009 Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över omvårdnad. Ett formellt område för teori och praktik som fokuserar Att få kunskap om:. Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg - transkulturell omvårdnad 137; Madeleine Leininger - sjuksköterska och   om i världen, under vilken han studerade olika kulturer och etniska grupper, gav honom grunden att utveckla sin mest kända teori: transkulturell omvårdnad.

Nyckelord: IAPCC, transkulturell omvårdnad, kulturell kompetens, omvårdnad, sjuksköterska, sjuksköterskestudent utifrån Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omvårdnad.